Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • jsem autorem článku
 • článek jsem neposkytl jinému časopisu

Author Guidelines

Elektronický časopis Perner's Contacts vychází čtyřikrát ročně. V průběhu roku 2017 bude druhé a čtvrté číslo časopisu vydáno jako číslo v anglickém jazyce.

    Termíny uzavírek jednotlivých čísel v kalendářním roce 2017:

Ročník XII (2017)

Číslo 1

Číslo 2 (AJ)

Číslo 3

Číslo 4 (AJ)

Nejzazší termín pro podání příspěvku

17.02.2017 

19.05.2017

08.09.2017

07.11.2017

Zpráva o přijetí/odmítnutí příspěvku

24.03.2017

23.06.2017

20.10.2017

05.12.2017

Konečné vydání příspěvku

21.04.2017

14.07.2017

10.11.2017

30.12.2017

     Počet příspěvků bude v jednotlivých číslech omezen.

     Text příspěvku musí být napsaný v editoru MS Word (prijmeni.doc). Veškeré informace o formátu příspěvku jsou uvedeny v přiložené šabloně (verze docx).

Formální podmínky přijetí příspěvku:

 • Příspěvky mohou být napsány v češtině, slovenštině, cizím jazyce (angličtina, němčina),
 • Příspěvky, které nebudou vypracovány dle pokynů (viz šablona), nebudou uveřejněny,
 • Každý příspěvek musí být doložen potvrzením, že není publikován v jiném periodiku,
 • Všechny příspěvky uveřejněné v časopise jsou recenzovány. Redakční rada si vyhrazuje právo na odmítnutí příspěvku,
 • Příspěvek, který byl přijat, se stává majetkem vydavatele,
 • Po recenzi příspěvku vydavatel poskytne autorům recenzní posudek případně pokyny pro úpravy příspěvku. Dané úpravy musí být do 14 kalendářních dnů provedeny a příspěvek zaslán zpět vydavateli,
 • Vydavatel není zodpovědný za chyby autorů v příspěvku,
 • Maximální počet stránek není omezen,
 • Příspěvky ani recenzní posudky nejsou honorovány.

U všech příspěvků uveřejněných v časopise Perner's Contacts je kladen důraz na kvalitu příspěvku. Proto je každý příspěvek recenzován dvěma recenzenty schválenými redakční radou (jednoho navrhne autor s uvedením kontaktu, druhý je určen redakční radou). Příspěvek je zaslán recenzentům k posouzení. Recenzenti vyhotoví posudky, zda daný příspěvek doporučují ke zveřejnění, popřípadě navrhnou úpravy příspěvku. S posudky je pak seznámen autor příspěvku. Na základě posudků provede autor požadované úpravy. Poté je možno příspěvek otisknout v daném čísle.

    Šablona příspěvku