Elektronický časopis Perner´s Contacts je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy. Jeho stránky jsou určeny pro studenty doktorského studia a mladé vědecké pracovníky zaměřené zejména na dopravu, telekomunikace a jim blízké obory. Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

Lze očekávat, že tento časopis najde odezvu i u široké odborné veřejnosti a nabídne prostor pro publikování odborníků z praxe, kteří mohou přinést svůj pohled na problémy každodenní reality a konfrontovat je s teoretickými pohledy.

Elektronický časopis Perner´s Contacts byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který byl schválen Radou pro výzkum a vývoj na svém 290. zasedání dne 31.1.2014. Po aktualizaci tohoto seznamu v roce 2013 a vydání Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platných v roce 2014 dne 31.1.2014 svoji pozici obhájil a je stále zařazen mezi takto hodnocené časopisy. Více na www.vyzkum.cz

Hlavními tematickými okruhy jsou:

 1. Ekonomika a management v dopravě a telekomunikacích
 2. Řízení, optimalizace a diagnostika dopravních systémů
 3. Optimalizace technologických procesů v dopravních systémech
 4. Nové trendy v logistických a přepravních technologiích
 5. Progresivní systémy v intermodální přepravě
 6. Simulační modely dopravních systémů a zařízení
 7. Informační a řídicí systémy v dopravě

Šéfredaktor:

 • doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice

Pokyny pro PŘISPĚVATELE:                          (pozor došlo ke změnám v šabloně)

 

    Elektronický časopis Perner's Contacts vychází čtyřikrát ročně. V průběhu roku 2017 bude druhé a čtvrté číslo časopisu vydáno jako číslo v anglickém jazyce.

    Termíny uzavírek jednotlivých čísel v kalendářním roce 2017:

Ročník XII (2017)

Číslo 1

Číslo 2 (AJ)

Číslo 3

Číslo 4 (AJ)

Nejzazší termín pro podání příspěvku

17.02.2017 

19.05.2017

08.09.2017

07.11.2017

Zpráva o přijetí/odmítnutí příspěvku

24.03.2017

23.06.2017

20.10.2017

05.12.2017

Konečné vydání příspěvku

21.04.2017

14.07.2017

10.11.2017

30.12.2017

     Počet příspěvků bude v jednotlivých číslech omezen.

     Text příspěvku musí být napsaný v editoru MS Word (prijmeni.doc). Veškeré informace o formátu příspěvku jsou uvedeny v přiložené šabloně (verze docx).

Formální podmínky přijetí příspěvku:

 • Příspěvky mohou být napsány v češtině, slovenštině, cizím jazyce (angličtina, němčina),
 • Příspěvky, které nebudou vypracovány dle pokynů (viz šablona), nebudou uveřejněny,
 • Každý příspěvek musí být doložen potvrzením, že není publikován v jiném periodiku,
 • Všechny příspěvky uveřejněné v časopise jsou recenzovány. Redakční rada si vyhrazuje právo na odmítnutí příspěvku,
 • Příspěvek, který byl přijat, se stává majetkem vydavatele,
 • Po recenzi příspěvku vydavatel poskytne autorům recenzní posudek případně pokyny pro úpravy příspěvku. Dané úpravy musí být do 14 kalendářních dnů provedeny a příspěvek zaslán zpět vydavateli,
 • Vydavatel není zodpovědný za chyby autorů v příspěvku,
 • Maximální počet stránek není omezen,
 • Příspěvky ani recenzní posudky nejsou honorovány.

U všech příspěvků uveřejněných v časopise Perner's Contacts je kladen důraz na kvalitu příspěvku. Proto je každý příspěvek recenzován dvěma recenzenty schválenými redakční radou (jednoho navrhne autor s uvedením kontaktu, druhý je určen redakční radou). Příspěvek je zaslán recenzentům k posouzení. Recenzenti vyhotoví posudky, zda daný příspěvek doporučují ke zveřejnění, popřípadě navrhnou úpravy příspěvku. S posudky je pak seznámen autor příspěvku. Na základě posudků provede autor požadované úpravy. Poté je možno příspěvek otisknout v daném čísle.

    Šablona příspěvku

Editoři:

 • Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice

Redakční rada:

 • doc. Dr. Sc. Borna Abramović – Faculty of Transport Traffic Sciences, University of Zagreb
 • prof. Dr. Gerhard Bahrenberg – Fachbereich Sozialwissenschaften, Universität Bremen
 • Dr. Zoltán Bokor, PhD. - Budapest University of Technology and Economics
 • prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice
 • doc. dr. Zoran Čekerevac, Faculty of Industrial Management, UNION University Beograd
 • prof. Dr. Jürgen Deiters – Fachgebiet Geographie, Universität Osnabrück
 • doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – ÚADN, DFJP, Univerzita Pardubice
 • Dipl.-Ing. Steffen Dutsch - Fakultät Verkehrswissenschaften “Friedrich List“, TU Dresden
 • Sven Erichson – Chamber of Commerce and Industry, Magdeburg
 • Gábor Heves - The Regional Environmental Center, Szentendre
 • doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. – Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice
 • doc. Ing. Martin Kendra, PhD. – KŽD, FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. – KTŘD, DFJP, Univerzita Pardubice
 • Ing. Martina Lánská, Ph.D. – KŘDPaL, FD, ČVUT Praha
 • doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. – KS, FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. – KŽD, FPEDaS, Žilinská Univerzita v Žiline
 • prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska – Katedra dopravy, Ekonomická univerzita Varšava
 • Wolfgang Mihlan – Chamber of Commerce and Industry, Magdeburg
 • Ing. Jana Míková, Ph.D. – ID, FS, VŠB - TU Ostrava
 • Dr. Jesús Gabriel Moreno Navarro – Universidad de Sevilla
 • doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD – Žilinská Univerzita v Žiline
 • doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. – Institut pro Evropskou integraci, Bankovní institut VŠ, a.s.
 • prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. – KTVI, FŠI, Žilinská Univerzita v Žiline
 • Ing. Dr.techn. Andreas Schöbel – Institut für Verkehrswissenschaften, Technische Universität Wien
 • Ing. Stephan Schröder – Bahnzentrum Ingenierbüro, Bielefeld
 • doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc. – KLTD, Vysoká škola logistiky, Přerov
 • doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – KDMML, DFJP, Univerzita Pardubice
 • dr hab inž. prof. Zenon Zamiar – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wroclaw

Došlé příspěvky nesmí být publikovány v žádném jiném periodiku. Všechny příspěvky jsou recenzovány a nejsou honorovány. Pokyny pro autory, šablonu příspěvku a důležité informace jsou dostupné v sekci POKYNY PRO PŘISPĚVATELE.

Adresa vydavatele:

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Katedra technologie a řízení dopravy

Studentská 95, 532 10 Pardubice

tel.: +420 466 036 199

www stránky katedry TŘD